Rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit

Späť

Rokovanie Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (10. 1. 2017)

Informácia zo 4. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (10. 1. 2017)

Rokovania výboru sa zúčastnili  členovia výboru: Ing. Mária Machová, Ing.. Zuzana Bátovská, Ing. Daniel Konig, PhD, Ing. Dana Tekulová, Ing. Helena Hrušovská, Ing. Soňa Tyková (tajomníčka výboru). Pre služobné povinnosti sa ospravedlnil Ing. Vladimír Urmanič. Prizvanou osobou bola Ing. Viera Rumanková, Sekcia auditu a kontroly MF SR.

Hlavným bodom rokovania bolo posudzovanie návrhov na odvolanie vnútorných audítorov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (ďalej len „ministerstvo“) Ing. S. Péliho a Ing. S. Kotesa, PhD  z dôvodov plánovaného skončenia ich štátnozamestnaneckého pomeru v súvislosti s pripravovanou organizačnou zmenou – zrušenie oddelenia vnútorného auditu. Výkonom vnútorného auditu sa plánuje poveriť útvar vnútorného auditu, do ktorého bude zaradený jeden vnútorný audítor a jeden zamestnanec ministerstva.

V rámci širokej diskusie členovia výboru nespochybnili právo štatutárneho orgánu na organizačnú zmenu, a to ani v prípade, ak jej dôsledkom je zrušenie štátnozamestnaneckého miesta. Podstatou diskusie bolo zvažovanie reálnych možností výboru ovplyvniť takúto zamýšľanú zmenu. Členovia výboru sa tiež zhodli na názore, že funkciu vnútorného audítora nemožno oddeliť od pracovného miesta, t. j. nikto nemôže vykonávať funkciu vnútorného audítora bez toho, aby bol v štátnozamestnaneckom alebo inom obdobnom pracovnom pomere. Členovia výboru dospeli k záveru, že v zmysle platnej právnej úpravy nie je v kompetencii, ani v možnosti zmeniť alebo zvrátiť rozhodnutia štatutárneho orgánu, pokiaľ sa dôvody smerujúce k odvolaniu opierajú o zákonné ustanovenia.

Otázka „Ako sa vyrovnať s povinnosťou výboru posudzovať obdobné žiadosti v súlade s § 15 zákona o finančnej kontrole a audite“ bola predmetom širokej diskusie, ktorá nebola uzatvorená, ale vyžaduje jej ďalšie pokračovanie s tvorcami príslušnej právnej normy.

Členovia výboru sa v diskusii vyjadrovali aj k faktu, že po organizačnej zmene sa zníži počet vnútorných audítorov ministerstva, čo by mohlo viesť k nie dostatočnému plneniu všetkých úloh, ktoré má vnútorný audit plniť u správcu kapitoly.

Z rokovania výboru vyplynuli nasledovné závery:

  • výbor „berie na vedomie“ odvolanie vnútorných audítorov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  • výbor upozorní správcu kapitoly na povinnosť zabezpečiť riadne vykonávanie vnútorného auditu a na zodpovednosť efektívneho a účinného využitia výsledkov vnútorného auditu pri skvalitňovaní finančného riadenia
  • výbor požiada listom sekciu auditu a kontroly MF SR o zváženie možnosti vykonať na ministerstve hodnotenie kvality vykonávania vnútorného auditu

Ďalšie rokovanie výboru je plánované na druhú polovicu marca 2017. Hlavným bodom bude príprava správy o vykonaných vnútorných auditov za rok 2016.