Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-041/2012/1030
Názov:
Kontrola uplatňovania a vymáhania pohľadávok vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, kontrola plnenia opatrení.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť stav uplatňovania a vymáhania pohľadávok, využívanie výkazov nedoplatkov a dodržiavanie zák
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

IČO
35937874
Sídlo
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2010,2011
Termín kontroly
02.09.2012 - 06.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v jednom prípade nebola vo výkaze nedoplatkov vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V jednom prípade výkaz nedoplatkov neobsahoval záznam o vykonaní predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v jednom prípade bolo omeškanie splátok podľa splátkového kalendára v nesúlade s čl. II dohody o splátkach uznaného dlhu a v jednom prípade v rozpore s čl. 7 smernice GR č. 10/6/2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v dvoch prípadoch boli UDS uzatvárané neskôr ako 30 dní od doručenia žiadosti platiteľom v nesúlade s ust. čl. 4 bod 4.4. smernice GR č. 10/6/2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v 7 prípadoch neskoré prihlasovanie pohľadávok do dedičských konaní v rozpore s interným predpisom Postup pri uplatnení nárokov v dedičskom konaní z 12.04.2007
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v 10 prípadoch bol neskoro vypracovaný návrh na vykonanie exekúcie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V jednom prípade nebola doložená komunikácia so súdnym exekútorom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v jednom prípade bolo neskoré vypracovanie predexekučnej výzvy v nesúlade s ust. čl. 2.1.1. smernice
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v jednom prípade chýbalo zdôvodnenie odpísania pohľadávky v zmysle prílohy č. 4-D smernice
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť