Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-077/2008/0018
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu za rok 2007 a I. polrok 2008
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

BIONT, a.s.

IČO
35917571
Sídlo
Karloveská 63, 84229 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.09.2008 - 09.10.2008
Stav kontroly
Ukončená

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

IČO
30810710
Sídlo
Štefanovičova 3, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.09.2008 - 09.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť