Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-009/2009/0005
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia a súladu záverečných účtov a účtovnej závierky subjektov územnej samosprávy
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Dudince

IČO
00319902
Sídlo
Okružná 212, 96271 Dudince
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 22.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Banka

IČO
35594233
Sídlo
Topoľčianska cesta 23, 92101 Banka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 20.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Chorvátsky Grob

IČO
00304760
Sídlo
Nám. Josipa Andriča 17, 90025 Chorvátsky Grob
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.03.2009 - 20.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Drienov

IČO
00326984
Sídlo
Mierová 1, 08204 Drienov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 14.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Hontianske Nemce

IČO
00319929
Sídlo
Hontianske Nemce 500, 96265 Hontianske Nemce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 22.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kapušany

IČO
00327239
Sídlo
Kapušany 104, 08212 Kapušany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.03.2009 - 19.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kráľovce

IČO
00324388
Sídlo
Kráľovce 97, 04444 Kráľovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 26.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kľačany

IČO
00312631
Sídlo
Kľačany 211, 92064 Kľačany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 19.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Lipovec

IČO
00316776
Sídlo
Hrabiny 290, 03861 Lipovec
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 19.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štatút obce Lipovec v rozpore so zákonom upravoval hospodárenie obce v čase rozpočtového provizória.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v prípade úhrady finančného prenájmu v roku 2007 vo výške 106 tis. Sk a v roku 2008 vo výške 9 tis. Sk použila finančné prostriedky nad rámec upraveného rozpočtu, keď tieto prostriedky neboli použité na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nevykonanie zmien rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2007 a 2008 rozpočtovými opatreniami. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla v roku 2007 a 2008 operatívnu evidenciu o vykonaných rozpočtových opatreniach. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesledovanie vývoja hospodárenia podľa rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2007 a 2008 a nevykonanie potrebných zmien v rozpočte s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť týchto rozpočtov ku koncu rozpočtového roka. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prekročenie čerpania výdavkov rozpočtu v roku 2007 a 2008 oproti rozpočtu upravenému. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za rok 2007 neobsahoval prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za rok 2007 neobsahoval prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za rok 2007 neobsahoval prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Započítanie výdavkových finančných operácií do výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2007.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Netvorenie rezervného fondu vo výške najmenej 10 % zo skutočného prebytku hospodárenia obce za rok 2007.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zriaďovacie listiny MŠ a školskej jedálne neobsahovali údaj o výchovnom alebo vyučovacom jazyku, o forme hospodárenia, označenie štatutárneho orgánu a dátum a číslo rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete škôl.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zriaďovacie listiny MŠ a školskej jedálne neobsahovali údaj o výchovnom alebo vyučovacom jazyku, o forme hospodárenia, označenie štatutárneho orgánu a dátum a číslo rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete škôl.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zriaďovacie listiny MŠ a školskej jedálne neobsahovali údaj o výchovnom alebo vyučovacom jazyku, o forme hospodárenia, označenie štatutárneho orgánu a dátum a číslo rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete škôl.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zriaďovacie listiny MŠ a školskej jedálne neobsahovali údaj o výchovnom alebo vyučovacom jazyku, o forme hospodárenia, označenie štatutárneho orgánu a dátum a číslo rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete škôl.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zmeny údajov v zriaďovacích listinách neboli vykonané dodatkami k zriaďovacím listinám.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lipovec neupravovali podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V poznámkach k účtovnej závierke za rok 2007 absentovali údaje o dátume založenia účtovnej jednotky, ktorá účtovnú závierku zostavila, údaje o počte riadiacich zamestnancov obce, údaje o cene obstarania jednotlivých druhov majetku a nákladoch súvisiacich s ich obstaraním.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Účtovná závierka za rok 2007 neobsahovala podpisová záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neuplatňovaním rámcovej účtovej osnovy pri zostavovaní súčastí účtovnej závierky nedodržala Opatrenie MF SR č. 24501/2003-92 z 11. decembra 2003. Neupravením ocenenia hodnoty sporných pohľadávok v roku 2008 opravnými položkami napriek existencii opodstatneného predpokladu zníženia ich hodnoty nebolo dodržané Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neviedla účtovníctvo správne, nakoľko neupravila ocenenie hodnoty sporných pohľadávok v roku 2008 opravnými položkami, t.j. neviedla účtovníctvo podľa osobitného predpisu, ktorým je Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že inventúrny súpis k účtu 023 bol vyhotovený až dňa 16.05.2008, nedokazoval skutočnosť ku dňu vykonania inventúry, teda bol nepreukázateľný.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2007 neukladal vykonať i inventarizáciu záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Súčasne predmetným príkazom nebol pozastavený pohyb materiálu, majetku a zásob, čím nebolo zabezpečené objektívne overenie, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedal skutočnosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predmetom inventarizačného zápisu k 31.12.2007 nebolo porovnanie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov so stavom účtovným.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy k účtom 023 a 069, vypracované za rok 2007 neobsahovali údaj o dni začatia a skončenia inventúry, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy k účtom 023 a 069, vypracované za rok 2007 neobsahovali údaj o dni začatia a skončenia inventúry, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy k účtom 023 a 069, vypracované za rok 2007 neobsahovali údaj o dni začatia a skončenia inventúry, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrny súpis k účtu 023 bol vyhotovený ku dňu 16.05.2008.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nezostavenie účtového rozvrhu platného od 1.1.2008 v súlade s rámcovou účtovou osnovou, t.j. podľa opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neupravenie ocenenia hodnoty pohľadávok v roku 2008 opravnými položkami ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neupravenie ocenenia hodnoty pohľadávok v roku 2008 opravnými položkami napriek existencii opodstatneného predpokladu zníženia ich hodnoty.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výročná správa obce za rok 2007 neobsahovala údaje o dôležitých finančných ukazovateľoch obce s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nezabezpečenie overenia súladu výročnej správy za rok 2007 s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie audítorom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nezabezpečenie overenia súladu výročnej správy za rok 2007 s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie audítorom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neúčtovanie spôsobu tvorby a používania rezerv v roku 2008 podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Neupravenie ocenenia hodnoty sporných pohľadávok v roku 2008 napriek existencii opodstatneného predpokladu zníženia ich hodnoty opravnými položkami.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Nekontrolovanie čerpania rozpočtu v roku 2007 a 2008 obecným zastupiteľstvom a vykonanie zmien v rozpočte obce v roku 2008 bez predchádzajúceho riadneho súhlasu ObZ. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Pri výkone kontrolnej činnosti hlavný kontrolór obce nepostupoval podľa zákona č. 502/2001 Z. z. Hlavný kontrolór obce predkladal správu o vykonanej kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie ObZ len raz ročne, čo bolo v rozpore s uznesením ObZ, podľa ktorého ju mal povinnosť podávať ObZ minimálne 1 krát štvrťročne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V prílohe č. 1 pokynu obsahujúcej podpisové vzory osôb určených na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly absentoval vzorový podpis vedúcej školskej jedálne, teda nebola zabezpečená preukázateľnosť vykonania predbežnej finančnej kontroly oprávnenou osobou.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Pokyn II
Hlavný kontrolór obce vypracoval záznamy z následnej finančnej kontroly bez uvedenia miesta a času ich vykonania, neuviedol dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so záznamami a písomne nebolo potvrdené prevzatie záznamov kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór obce vypracoval záznamy z následnej finančnej kontroly bez uvedenia miesta a času ich vykonania, neuviedol dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so záznamami a písomne nebolo potvrdené prevzatie záznamov kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór obce vypracoval záznamy z následnej finančnej kontroly bez uvedenia miesta a času ich vykonania, neuviedol dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so záznamami a písomne nebolo potvrdené prevzatie záznamov kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór obce vypracoval záznamy z následnej finančnej kontroly bez uvedenia miesta a času ich vykonania, neuviedol dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so záznamami a písomne nebolo potvrdené prevzatie záznamov kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V niektorých prípadoch boli záznamy o kontrole vyhotovené len s uvedením predmetu kontroly a kontrolovaných dokladov, t. j. bez uvedenia, či pri kontrole boli alebo neboli zistené nedostatky. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Lozorno

IČO
00304905
Sídlo
Hlavná 1, 90055 Lozorno
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
23.03.2009 - 20.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Petrovany

IČO
00327603
Sídlo
Petrovany 317, 08253 Petrovany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 25.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Pliešovce

IČO
00320170
Sídlo
Hviezdoslavova 1, 96263 Pliešovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 22.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Pobedim

IČO
00311910
Sídlo
Pobedim 435, 91623 Pobedim
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 20.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Podhradie

IČO
00316831
Sídlo
1. mája 194/61, 03852 Podhradie
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 20.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Považany

IČO
00311944
Sídlo
Považany 187, 91626 Považany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 07.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Rovinka

IČO
00305057
Sídlo
Rovinka 350, 90041 Rovinka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
23.02.2009 - 20.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Rozhanovce

IČO
00324655
Sídlo
SNP 48, 04442 Rozhanovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 26.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Sady nad Torysou

IČO
00324680
Sídlo
Sady nad Torysou 0, 04441 Sady nad Torysou
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 26.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Turčianske Kľačany

IČO
00316971
Sídlo
Turčianske Kľačany 179, 03861 Turčianske Kľačany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 19.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Obec Zbehy

IČO
00308668
Sídlo
Zbehy 69, 95142 Zbehy
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 19.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nezverejnenie návrhu záverečného účtu obce 15 dní pred jeho schválením
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Nebol vypracovaný organizačný poriadok (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Plány kontrolnej činnosti neboli vypracované na šesťmesačné intervaly (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Zriaďovacia listina základnej školy neobsahovala identifikačné číslo, sídlo, dátum a číslo rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Rozpočet obce neobsahoval výdavky za základnú školu (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezúčtovala dotácie, ktoré poskytla (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V súvahe boli vykázané nesprávne údaje
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Interné doklady neboli podpísané osobami zodpovednými za účtovné prípady (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výkazy neobsahovali dátum ich zostavenia (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nebola vypracovaná výročná správa
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali názov a sídlo (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Odmeny zamestnancov neboli zdôvodnené (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
Neboli doložené návrhy na poskytnutie odmien zamestnancom (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
Nebola vykonaná predbežná finančná kontrola (počet porušení 40)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Hlavná kontrolórka mala vypracovať správu a nie záznam (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Čakajovce

IČO
00307807
Sídlo
Čakajovce 58, 95143 Čakajovce
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.02.2009 - 19.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť