Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-022/2010/0006
Názov:
Kontrola projektu Kohézneho fondu "Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce-Jánovce", číslo opatrenia 2002/SK/16/P/PT/004
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO
35919001
Sídlo
Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Počas implementácie projektu bola vykonaná zmena, medzi subjektmi: SSC ( po transformácií NDS, a,s.) a MDPT SR bez delimitačného protokolu. Nie je preto možné určiť presný rozsah spisovej agendy, ktorú podľa vyjadrenia pracovníkov NDS, a.s. malo prevziať MDPT SR. Porušené nariadenie Komisie (ES) č. 1386/2002, čl.6 z ktorého vyplýva, že existujú postupy na to, aby sa zabezpečilo, že dokumenty ktoré sa vzťahujú na konkrétne položky vzniknutých výdavkov, poukázané platby, vykonané práce a ich kontrola vykonaná v súvislosti s projektom sa uchovávajú v súlade s článkom G(3) prílohy nariadenia (ES) č. 1164/94 a s prílohou I k tomuto nariadeniu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie Rady a Komisie
Kontrolná skupina na základe skutočností uvedených v bode 4.1 tohto protokolu, z predložených dokumentov NDS, a.s., nemôže jednoznačne potvrdiť, že celkový objem preinvestovaných finančných prostriedkov na projekt je v súlade s rozhodnutím Komisie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Nariadenie Rady a Komisie
neuvedené
Späť