Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-018/2010/0007
Názov:
Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

IČO
36672297
Sídlo
Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V šiestich prípadoch nebol Plán predkladania žiadostí o platbu predložený v zmluvne stanovenom termíne. (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Späť