Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-001/2010/0001
Názov:
Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ústav informácií a prognóz školstva

IČO
00039691
Sídlo
Staré Grunty 52, 84244 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ÚIPŠ neúčtoval o zaradení majetku v deň, kedy majetok nadobudol do správy. Zaútované odpisy nevyjadrovali mieru opotrebovania, teda znížené hodnoty tohto majetku. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt, nepredložil dokumnetáciu z invetarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov z oblasti IKT vykonanej ku dňu účtovnej závierky kontrolovaného obdobia roku 2009. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ÚIPŠ nedodržal ustanovenie o prevode správy majetku štátu - multimediálnych sád a zariadení IP telefónie.ÚIPŠ zaúčtoval celú hodnotu faktúr do nákladov účtovného obdobia roku 2009, napriek tomu, že väčšia časť z hodnoty nákupnej licencie a používania domény sa týkala účtovného obdobia roku 2010. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
ÚIPŠ nemal vypracovaný bezpečnostný projekt (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 428/2002 Z.z.
ÚIPŠ nepoverilo zodpovednú osobu, ktorá ma dozerať na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov (počet porušení 1)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 428/2002 Z.z.
Informačný systém verejnej správy nevyhovoval štandardom uvedených vo výnose o štandaroch pre ISVS. ( počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Späť