Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2016 KA-025/2016/1030 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v oblasti médií a audiovízie.
2016 KA-024/2016/1050 Správnosť zostavenia individuálnej účtovnej závierky Ministerstva financií SR a nakladanie s majetkom štátu v jeho správe.
2016 KA-023/2016/1050 Správa spotrebných daní
2016 KA-020/2016/1050 Zásadné riziká pre udržateľnosť verejných financií.
2016 KA-019/2016/1050 Postup správcu dane pri výbere daňových licencií právnických osôb.
2016 KA-018/2016/1050 Hospodárenie Slovenskej konsolidačnej, a. s.
2016 KA-017/2016/1050 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2015.
2016 KA-016/2016/1060 Kontrola poskytovania finančných prostriedkov na podporu bývania - zatepľovanie bytových domov.
2016 KA-015/2016/1060 Kontrola vynakladania finančných prostriedkov na priemyselné parky a ich udržateľnosť.
2016 KA-014/2016/1060 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre
2016 KA-013/2016/1060 Kontrola postupu pri odstraňovaní environmentálnych záťaží v Slovenskej republike.
2016 KA-009/2016/1130 Verejné financie, majetok a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách.
2016 KA-008/2016/1090 Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol.
2016 KA-005/2016/1080 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a organizácií nimi založenými alebo zriadenými
2016 KA-004/2016/1060 Kontrola návrhov rozpočtov na rok 2017 vo vybraných kapitolách.
2016 KA-003/2016/1060 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov a hospodárenia vo vybraných kapitolách za rok 2015.
2016 KA-002/2016/1060 Kontrola plnenia opatrení v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby
2015 KA-082/2015/1030 Kontrola uzatvárania zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
2015 KA-081/2015/1040 Hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ
2015 KA-080/2015/1040 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
2015 KA-079/2015/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby vo vybraných obciach
2015 KA-078/2015/1140 Rozpočet, čerpanie verejných prostriedkov a použitie majetku v okresných mestách
2015 KA-077/2015/1130 Verejné financie a majetok obcí a miest nad 2000 obyvateľov.
2015 KA-076/2015/1120 Plnenie príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí.
2015 KA-075/2015/1100 Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
2015 KA-074/2015/1070 Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí
2015 KA-073/2015/1060 Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR SR na rok 2016 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy
2015 KA-072/2015/1060 Hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými na odstránenie systémových porúch bytových domov
2015 KA-071/2015/1050 Nakladanie s finančnými prostriedkami na správu Národnej banky Slovenska a s nefinančným majetkom v jej správe v rokoch 2011 až 2014
2015 KA-070/2015/1050 Hospodárenie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.
2015 KA-069/2015/1050 Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR
2015 KA-068/2015/1050 Postup správcu dane v procese postupovania dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku na spoločnosť Slovenskú konsolidačnú, a. s. v rokoch 2012 až 2014
2015 KA-067/2015/1050 Poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa
2015 KA-066/2015/1040 Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
2015 KA-065/2015/1040 Implementácia projektov Kohézneho fondu v oblasti odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou.
2015 KA-064/2015/1030 Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
2015 KA-063/2015/1030 Informačné systémy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti .
2015 KA-061/2015/1015 Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou informačno-komunikačného prostredia integrovaného záchranného systému SR v roku 2013 a kontrola vybraných oblastí hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu.
2015 KA-060/2015/1060 Plnenie úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií