Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2018 KA-018/2018/1030 Plnenie záväzkov SR vo vzťahu k NATO
2018 KA-019/2018/1030 Plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov vybraných podprogramov v rámci programu Rozvoj obrany kapitoly Ministerstva obrany SR.
2018 KA-020/2018/1070 Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
2018 KA-021/2018/1030 Vedecké parky a výskumné centrá
2018 KA-022/2018/1030 Činnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva
2018 KA-023/2018/1030 Hospodárenie spoločnosti BIONT, a.s.
2018 KA-024/2018/1110 Sociálne služby pre seniorov
2018 KA-025/2018/1020 Analytická správa - Systém financovania výskumu a vývoja z verejných zdrojov v Slovenskej republike
2018 KA-026/2018/1020 Analytická správa - Prínosy investičných stimulov Slovenskej republiky
2018 KA-027/2018/1020 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017
2018 KA-028/2018/1020 Stanovisko k návrhu rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019
2018 KA-029/2018/1060 Kontrola prijatých opatrení v rámci kontrolnej akcie Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 - 2020
2018 KA-030/2018/1060 Informačný systém dátového centra obcí.
2018 KA-031/2018/1060 Systém priamych podpôr v podmienkach Slovenského poľnohospodárstva - príprava predbežnej štúdie
2018 KA-032/2018/1110 Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov
2018 KA-033/2018/1100 Hospodárenie s majetkom v obci Kamenín
2018 KA-034/2018/1030 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Úrade komisára pre deti.
2018 KA-035/2018/1030 Kontrola funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva
2018 KA-036/2018/1060 Kontrola vecného a finančného plnenia zmlúv
2018 KA-037/2018/1060 Zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji medzi prístavmi Vojka a Kyselica