Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2017 KA-043/2017/1020 Kontrola štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018.
2017 KA-044/2017/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy.
2017 KA-045/2017/1030 Kontrola postupu colných orgánov pri vydávaní povolenia schváleného hospodárskeho subjektu, pozastavení účinnosti povolenia schváleného hospodárskeho subjektu a zrušení povolenia schváleného hospodárskeho subjektu
2018 KA-001/2018/1140 Predbežná štúdia - vyššie územné celky ako tvorcovia vybraných politík
2018 KA-002/2018/1020 Analytická správa - Kompetencie na území hlavného mesta SR
2018 KA-003/2018/1060 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 III.
2018 KA-004/2018/1060 Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie trvalo-udržateľných cieľov Agendy OSN 2030
2018 KA-005/2018/1060 Systém uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv
2018 KA-006/2018/1060 Regulácia v elektroenergetike
2018 KA-007/2018/1060 Opatrenia na ochranu pred povodňami
2018 KA-008/2018/1060 Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnych podnikoch
2018 KA-009/2018/1060 Politika lesného hospodárstva v mestských a obecných lesoch
2018 KA-010/2018/1060 Udržateľnosť mestského životného prostredia v Slovenskej republike – predbežná štúdia
2018 KA-011/2018/1060 Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti.
2018 KA-012/2018/1030 Predbežná štúdia - Systém sociálneho a dôchodkového zabezpečenia na Slovensku
2018 KA-013/2018/1030 Systém udeľovania licencií u vybraných komodít
2018 KA-014/2018/1030 Podpora vo vybraných oblastiach klimaticko-energetickej politiky s dôrazom na zachovanie dlhodobej udržateľnosti verejných príjmov
2018 KA-015/2018/1030 Predbežná štúdia na daňovú podporu v oblasti environmentálnej politiky a uplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla
2018 KA-016/2018/1030 Správny fond Sociálnej poisťovne
2018 KA-017/2018/1030 Individuálna účtovná závierka Ministerstva financií Slovenskej republiky