Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2017 KA-018/2017/1140 Verejná osobná doprava v krajských mestách
2017 KA-020/2017/1031 Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl
2017 KA-022/2017/1032 Implementácia Programu ESO
2017 KA-023/2017/1031 Účinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie
2017 KA-026/2017/1130 Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
2017 KA-027/2017/1120 Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
2017 KA-028/2017/1050 Kontrola opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru pri správe spotrebnej dane z liehu v rokoch 2012 - 2016
2017 KA-029/2017/1100 Elektronické trhovisko vo verejnej správe
2017 KA-030/2017/1050 Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH
2017 KA-032/2017/1120 Efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu mostných objektov na cestách II. a III. triedy.
2017 KA-033/2017/1030 Zabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016
2017 KA-034/2017/1140 Hospodárenie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy
2017 KA-035/2017/1100 Hospodárenie s majetkom v obci Turá.
2017 KA-036/2017/1020 Kontrola štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016.
2017 KA-037/2017/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
2017 KA-038/2017/1020 Hodnotenie kvality kontroly - KA-001/2016/1140 - Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby, KA-019/2016/1050 - Postup správcu dane pri výbere daňových licencií právnických osôb
2017 KA-039/2017/1030 Vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky v praxi zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR
2017 KA-040/2017/1070 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
2017 KA-041/2017/1140 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy
2017 KA-042/2017/1090 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Smižany