Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2016 KA-024/2016/1050 Správnosť zostavenia individuálnej účtovnej závierky Ministerstva financií SR a nakladanie s majetkom štátu v jeho správe.
2016 KA-025/2016/1030 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v oblasti médií a audiovízie.
2016 KA-026/2016/1030 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri budovaní vybavených ozbrojených síl SR.
2016 KA-027/2016/1030 Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
2016 KA-028/2016/1030 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu vo vybraných kapitolách na rok 2017.
2016 KA-030/2016/1050 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Štátnej pokladnici.
2016 KA-031/2016/1030 Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
2016 KA-032/2016/1050 Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017.
2016 KA-033/2016/1080 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy
2016 KA-036/2016/1015 Ochrana osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest
2016 KA-038/2016/1080 Kontrola hospodárenia a vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí v detských domovoch.
2016 KA-039/2016/1110 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo samosprávy.
2016 KA-040/2016/1070 Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí SR
2016 KA-041/2016/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív Ústredného portálu verejnej správy a kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2014
2016 KA-042/2016/1060 Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
2016 KA-043/2016/1060 Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
2016 KA-044/2016/1060 Kontrola stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov.
2016 KA-045/2016/1060 Hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ
2016 KA-046/2016/1060 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020.
2016 KA-047/2016/1060 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.