Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2015 KA-079/2015/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby vo vybraných obciach
2015 KA-080/2015/1040 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
2015 KA-081/2015/1040 Hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ
2015 KA-082/2015/1030 Kontrola uzatvárania zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby
2016 KA-002/2016/1060 Kontrola plnenia opatrení v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
2016 KA-003/2016/1060 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov a hospodárenia vo vybraných kapitolách za rok 2015.
2016 KA-004/2016/1060 Kontrola návrhov rozpočtov na rok 2017 vo vybraných kapitolách.
2016 KA-005/2016/1080 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a organizácií nimi založenými alebo zriadenými
2016 KA-008/2016/1090 Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol.
2016 KA-009/2016/1130 Verejné financie, majetok a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách.
2016 KA-013/2016/1060 Kontrola postupu pri odstraňovaní environmentálnych záťaží v Slovenskej republike.
2016 KA-014/2016/1060 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre
2016 KA-015/2016/1060 Kontrola vynakladania finančných prostriedkov na priemyselné parky a ich udržateľnosť.
2016 KA-016/2016/1060 Kontrola poskytovania finančných prostriedkov na podporu bývania - zatepľovanie bytových domov.
2016 KA-017/2016/1050 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2015.
2016 KA-018/2016/1050 Hospodárenie Slovenskej konsolidačnej, a. s.
2016 KA-019/2016/1050 Postup správcu dane pri výbere daňových licencií právnických osôb.
2016 KA-020/2016/1050 Zásadné riziká pre udržateľnosť verejných financií.
2016 KA-023/2016/1050 Správa spotrebných daní