Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2015 KA-058/2015/1050 Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR
2015 KA-059/2015/1030 Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
2015 KA-060/2015/1060 Plnenie úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií
2015 KA-061/2015/1015 Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou informačno-komunikačného prostredia integrovaného záchranného systému SR v roku 2013 a kontrola vybraných oblastí hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu.
2015 KA-063/2015/1030 Informačné systémy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti .
2015 KA-064/2015/1030 Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
2015 KA-065/2015/1040 Implementácia projektov Kohézneho fondu v oblasti odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou.
2015 KA-066/2015/1040 Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
2015 KA-067/2015/1050 Poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa
2015 KA-068/2015/1050 Postup správcu dane v procese postupovania dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku na spoločnosť Slovenskú konsolidačnú, a. s. v rokoch 2012 až 2014
2015 KA-069/2015/1050 Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR
2015 KA-070/2015/1050 Hospodárenie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.
2015 KA-071/2015/1050 Nakladanie s finančnými prostriedkami na správu Národnej banky Slovenska a s nefinančným majetkom v jej správe v rokoch 2011 až 2014
2015 KA-072/2015/1060 Hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými na odstránenie systémových porúch bytových domov
2015 KA-073/2015/1060 Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR SR na rok 2016 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy
2015 KA-074/2015/1070 Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí
2015 KA-075/2015/1100 Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
2015 KA-076/2015/1120 Plnenie príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí.
2015 KA-077/2015/1130 Verejné financie a majetok obcí a miest nad 2000 obyvateľov.
2015 KA-078/2015/1140 Rozpočet, čerpanie verejných prostriedkov a použitie majetku v okresných mestách