Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2014 KA-070/2014/1100 Kontrola správnosti, spoľahlivosti a úplnosti účtovnej závierky a finančných výkazov vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
2014 KA-072/2014/1060 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pri projekte dostavby 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce (EMO 34) v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.
2014 KA-073/2014/1030 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly.
2015 KA-001/2015/1030 Obmena výzbroje, techniky a správnosť postupov pri správe majetku.
2015 KA-002/2015/1110 Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
2015 KA-003/2015/1110 Hospodárenie samosprávnych krajov
2015 KA-004/2015/1080 Efektívnosť a účinnosť poskytovanej sociálnoprávnej ochrany detí v zariadeniach vykonávajúcich rozhodnutia súdu
2015 KA-005/2015/1070 Financovanie regionálneho školstva
2015 KA-006/2015/1080 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
2015 KA-007/2015/1030 Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
2015 KA-008/2015/1060 Správnosť zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2014
2015 KA-010/2015/1040 Podpora slovenského vinohradníctva z poľnohospodárskych fondov Európskej únie.
2015 KA-011/2015/1040 Spätné získavanie neoprávnených platieb v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
2015 KA-012/2015/1050 Správnosť zostavenia účtovnej závierky Ministerstva financií SR
2015 KA-013/2015/1050 Stav a vývoj realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS k 30.06.2015 a kontrola opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou.
2015 KA-014/2015/1100 Nakladanie s majetkom a majetkovými právami vo vybraných obciach
2015 KA-015/2015/1130 Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
2015 KA-016/2015/1090 Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
2015 KA-017/2015/1040 Výdavky na technickú pomoc v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
2015 KA-018/2015/1130 Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb.