Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2014 KA-023/2014/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015
2014 KA-024/2014/1050 Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
2014 KA-025/2014/1030 Kontrola efektívnosti a účinnosti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie pre Operačný program Vzdelávanie.
2014 KA-026/2014/1050 Kontrola správy vybraných spotrebných daní a efektívnosti ich výberu Finančnou správou SR
2014 KA-028/2014/1050 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v DataCentre
2014 KA-030/2014/1050 Kontrola postupu správcu dane pri registrácii daňového subjektu k dani z pridanej hodnoty a kontrola efektívnosti procesu ukladania zábezpeky na daň pri registrácii daňového subjektu na dani z pridanej hodnoty
2014 KA-032/2014/1050 Kontrola opatrení z kontroly stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti vykonanej v roku 2012
2014 KA-033/2014/1060 Kontrola plnenia cieľov a záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti biopalív v doprave.
2014 KA-034/2014/1050 Kontrola poskytovania nepriamej formy štátnej pomoci
2014 KA-035/2014/1130 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
2014 KA-037/2014/1030 Kontrola liekovej politiky z hľadiska vynakladania zdrojov z verejného zdravotného poistenia.
2014 KA-038/2014/1110 Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
2014 KA-039/2014/1030 Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
2014 KA-040/2014/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2013
2014 KA-041/2014/1030 Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
2014 KA-042/2014/1030 Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
2014 KA-043/2014/1050 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstva financií SR a Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2013 a kontrola plnenia opatrení
2014 KA-044/2014/1070 Kontrola plnenia opatrení prijatých z kontroly hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vykonanej v roku 2013 v Úrade priemyselného vlastníctva SR.
2014 KA-045/2014/1070 Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
2014 KA-046/2014/1060 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2013.