Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2012 KA-038/2012/1050 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná pokladničná správa za rok 2011 a kontrola plnenia opatrení
2012 KA-042/2012/1030 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR.
2014 KA-046/2014/1060 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2013.
2007 KA-004/2007/0001 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných rozpočtových kapitolách za rok 2006
2008 KA-002/2008/0002 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2007
2009 KA-046/2009/0001 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2008
2008 KA-015/2008/0001 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných rozpočtových kapitol za rok 2007
2007 KA-047/2007/0008 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov za rok 2006
2014 KA-070/2014/1100 Kontrola správnosti, spoľahlivosti a úplnosti účtovnej závierky a finančných výkazov vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
2014 KA-026/2014/1050 Kontrola správy vybraných spotrebných daní a efektívnosti ich výberu Finančnou správou SR
2009 KA-071/2009/0008 Kontrola spôsobu vyrubovania dane z príjmov právnických osôb a dane z pridanej hodnoty
2008 KA-010/2008/0010 Kontrola stavu prevodu nehnuteľného majetku štátu v kapitole Ministerstva obrany SR
2016 KA-044/2016/1060 Kontrola stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov.
2012 KA-070/2012/1050 Kontrola stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 – 2013
2010 KA-030/2010/0007 Kontrola stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 - 2013
2007 KA-065/2007/0001 Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
2009 KA-059/2009/0001 Kontrola systémov riadenia a kontroly MFSR vo vzťahu k ŠF a KF programového obdobia 2004-2006
2011 KA-035/2011/0005 Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov vynaložených na realizáciu úloh vedy a výskumu v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2008 KA-019/2008/0005 Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
2008 KA-010/2008/0005 Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
2011 KA-025/2011/0006 Kontrola systému registrácie daňových subjektov
2011 KA-025/2011/0005 Kontrola systému registrácie daňových subjektov
2017 KA-009/2017/1060 Kontrola systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv rokov 2013 – 2016
2012 KA-041/2012/1030 Kontrola uplatňovania a vymáhania pohľadávok vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, kontrola plnenia opatrení.
2010 KA-029/2010/0006 Kontrola uplatňovania práv a dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančnoekonomických vzťahov pri realizovaní práv akcionára a nakladaní s finančnými prostriedkami v SZRB, a.s., Bratislava a kontrola opatrení z kontroly vykonanej v roku 2004
2008 KA-055/2008/0001 Kontrola uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto vlastnícky podiel
2015 KA-082/2015/1030 Kontrola uzatvárania zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
2018 KA-036/2018/1060 Kontrola vecného a finančného plnenia zmlúv
2024 KA-003/2024/1100 Kontrola vo vybraných vodárenských spoločnostiach.
2008 KA-042/2008/0002 Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
2008 KA-042/2008/0001 Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
2009 KA-062/2009/0004 Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2009 KA-061/2009/0003 Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
2009 KA-017/2009/0001 Kontrola vybraných investičných akcií realizovaných Slovenskou správou ciest
2009 KA-007/2009/0007 Kontrola vybraných národných projektov realizovaných v rámci SOP Ľudské zdroje financovaných MŠ SR ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre SOP Ľudské zdroje
2012 KA-050/2012/1030 Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
2013 KA-009/2013/1040 Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce
2014 KA-012/2014/1040 Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
2009 KA-053/2009/0008 Kontrola vybraných projektov realizovaných v rámci SOP Ľudské zdroje financovaných z ESF, implementovaných MŚ SR ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre SOP Ľudské zdroje
2008 KA-004/2008/0004 Kontrola vybraných projektov zameraných na aktívnu politiku trhu práce realizovaných v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje