Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2016 KA-020/2016/1050 Zásadné riziká pre udržateľnosť verejných financií.
2011 KA-015/2011/0003 Záverečná kontrola projektov Kohézneho fondu
2009 KA-078/2009/0009 Záverečná kontrola programov Iniciatívy Spoločenstva ITERREG IIIA a projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 30.04.2009
2012 KA-056/2012/1040 Záverečná kontrola projektu Kohézneho fondu "Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy".
2017 KA-002/2017/1060 Záverečná kontrola Švajčiarskeho finančného mechanizmu
2024 KA-031/2024/1033 Záväzky zdravotníckych zariadení
2017 KA-005/2017/1140 eGovernment a informačné systémy obcí a miest
2022 KA-010/2022/1070 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
2021 KA-002/2021/1033 Úspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov
2017 KA-030/2017/1050 Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby
2015 KA-079/2015/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby vo vybraných obciach
2017 KA-023/2017/1031 Účinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie
2023 KA-029/2023/1090 Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania
2019 KA-001/2019/1033 Účtovné závierky hlavného mesta SR Bratislava
2016 KA-039/2016/1110 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo samosprávy.
2024 KA-013/2024/1120 Činnosť Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania
2024 KA-023/2024/1181 Činnosť a poskytovanie finančných prostriedkov Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
2018 KA-022/2018/1030 Činnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva
2024 KA-022/2024/1181 Činnosť Úradu pre správu zaisteného majetku a nakladanie so zaisteným majetkom