Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2021 KA-022/2021/1063 Vnútorný kontrolný systém vybraných výdavkov EŠIF v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2020 KA-032/2020/1030 Vnútorný kontrolný systém výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR
2017 KA-039/2017/1030 Vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky v praxi zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR
2020 KA-035/2020/1061 Vybrané obchodné spoločnosti v pôsobnosti MH SR
2023 KA-046/2023/1120 Vybrané položky príjmov obcí
2024 KA-010/2024/1063 Vybrané projekty financované z EÚ zdrojov v meste Bratislava
2021 KA-029/2021/1063 Vybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy
2023 KA-016/2023/1033 Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach vybraných kapitol štátneho rozpočtu
2020 KA-022/2020/1033 Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach ústredných orgánov štátnej správy.
2022 KA-019/2022/1033 Vykazovanie majetku a záväzkov v indiviuálnej účtovnej závierke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácií v jeho pôsobnosti
2022 KA-018/2022/1033 Vykazovanie majetku a záväzkov v indiviuálnej účtovnej závierke Ministerstva životného prostredia SR a organizácií v jeho pôsobnosti
2022 KA-030/2022/1120 Vymáhanie nedoplatkov v samospráve
2015 KA-075/2015/1100 Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
2012 KA-037/2012/1050 Vypracovanie stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2011
2023 KA-027/2023/1033 Vyrubovanie a výber dane z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností
2022 KA-021/2022/1032 Vystrojovanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky
2023 KA-028/2023/1140 Využitie výskumných inštitúcií pri riešení hrozieb pandémie
2023 KA-031/2023/1182 Využitie záverov kontroly NKU pre optimalizáciu činnosti SPF.
2022 KA-020/2022/1032 Využívanie Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb
2024 KA-007/2024/1032 Využívanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru