Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2019 KA-017/2019/1063 Systém spätného získavania nezrovnalostí, finančných opráv v podmienkach Európskych štrukturálnych a investičných fondov – predbežná štúdia
2018 KA-013/2018/1030 Systém udeľovania licencií u vybraných komodít
2018 KA-005/2018/1060 Systém uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv
2019 KA-032/2019/1033 Systém výberu a správy odvodov sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia
2023 KA-026/2023/1032 Systém zabezpečenia ambulancií dopravnej zdravotnej služby
2023 KA-037/2023/1110 Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania
2019 KA-011/2019/1090 Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
2018 KA-039/2018/1030 Transformácia Slovenskej akadémie vied
2019 KA-023/2019/1062 Udržateľnosť mestského životného prostredia v Slovenskej republike – analytická správa
2018 KA-010/2018/1060 Udržateľnosť mestského životného prostredia v Slovenskej republike – predbežná štúdia
2019 KA-033/2019/1100 Uplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla
2019 KA-026/2019/1061 Uplatňovanie práv a povinností MH Manažment, a. s.
2018 KA-021/2018/1030 Vedecké parky a výskumné centrá
2017 KA-018/2017/1140 Verejná osobná doprava v krajských mestách
2015 KA-077/2015/1130 Verejné financie a majetok obcí a miest nad 2000 obyvateľov.
2016 KA-027/2016/1030 Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
2016 KA-009/2016/1130 Verejné financie, majetok a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách.
2020 KA-031/2020/1032 Verejné prostriedky a majetok štátu v správe Ministerstva vnútra SR
2024 KA-030/2024/1120 Vklady do katastra nehnuteľností
2021 KA-022/2021/1063 Vnútorný kontrolný systém vybraných výdavkov EŠIF v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR