Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2022 KA-042/2022/1062 Stav a úroveň plnenia vybraných opatrení prijatých Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na základe kontrol NKÚ SR vykonaných v rokoch 2016 až 2020
2021 KA-004/2021/1033 Stav implementácie programu na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov - UNITAS
2013 KA-040/2013/1090 Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol
2016 KA-008/2016/1090 Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol.
2023 KA-045/2023/1120 Stratégia Slovenskej republiky v oblasti mládeže na roky 2021 - 2028
2022 KA-011/2022/1061 Stratégia rozvoja dopravy v SR so zameraním na dopravnú infraštruktúru
2024 KA-032/2024/1026 Strednodobé riadenie štátneho dlhu a likvidity
2020 KA-028/2020/1033 Strednodobé rozpočtové rámce (MTBF) - medzinárodná kontrola
2021 KA-003/2021/1033 Systém distribúcie príjmov z TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
2024 KA-002/2024/1033 Systém financovania kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu prostredníctvom fondov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
2022 KA-025/2022/1140 Systém modernizácie a prevádzky osobných vlakových súprav
2019 KA-015/2019/1032 Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
2019 KA-008/2019/1110 Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne
2022 KA-044/2022/1032 Systém poskytovania a uhrádzania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny
2022 KA-007/2022/1070 Systém prenájmu poľovných pozemkov
2019 KA-020/2019/1063 Systém priamych podpôr
2018 KA-031/2018/1060 Systém priamych podpôr v podmienkach Slovenského poľnohospodárstva - príprava predbežnej štúdie
2024 KA-004/2024/1140 Systém programového rozpočtovania v územnej samospráve
2022 KA-040/2022/1033 Systém programového rozpočtovania v štátnej správe.
2021 KA-025/2021/1140 Systém rezidentského štúdia a faktory ovplyňujúce jeho realizáciu