Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2018 KA-001/2018/1140 Predbežná štúdia - vyššie územné celky ako tvorcovia vybraných politík
2023 KA-017/2023/1100 Predbežná štúdia - Účinnosť kontrolného systému súvisiaceho s prevádzkou dronov.
2023 KA-006/2023/1062 Predbežná štúdia - Činnosti agentúry Slovakia Travel v oblasti podpory cestovného ruchu.
2018 KA-015/2018/1030 Predbežná štúdia na daňovú podporu v oblasti environmentálnej politiky a uplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla
2023 KA-050/2023/1110 Predbežná štúdia – Integrácia migrantov v Slovenskej republike
2023 KA-013/2023/1062 Predbežná štúdia – Kontrola bezpečnosti a kvality potravín v SR
2024 KA-019/2024/1060 Prevencia zdravia
2024 KA-020/2024/1060 Prevencia znečisťovania životného prostredia a presadzovanie environmentálneho práva
2018 KA-004/2018/1060 Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie trvalo-udržateľných cieľov Agendy OSN 2030
2023 KA-040/2023/1090 Preverenie výsledkov činností Slovensko IT, a.s.
2020 KA-009/2020/1140 Prevody nehnuteľného majetku obcí
2021 KA-005/2021/1031 Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj
2015 KA-061/2015/1015 Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou informačno-komunikačného prostredia integrovaného záchranného systému SR v roku 2013 a kontrola vybraných oblastí hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu.
2021 KA-015/2021/1130 Pripravenosť SR na riešenie sucha.
2024 KA-029/2024/1110 Pripravenosť súdov na súdnu mapu
2021 KA-032/2021/1063 Proces vyraďovania blokov V1 jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice
2022 KA-029/2022/1090 Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy
2023 KA-049/2023/1201 Protikorupčné opatrenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry
2022 KA-005/2022/1070 Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie
2017 KA-026/2017/1130 Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie