Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2012 KA-020/2012/1050 Kontrola zabezpečenia efektívnosti a účinnosti stavu realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS k 31.12.2012.
2013 KA-020/2013/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na rekonštrukcie, opravy a údržbu ciest 1. triedy a súvisiacej infraštruktúry, zmluvných vzťahov realizovaných v rokoch 2011-2012 na Slovenskej správe ciest (SSC)
2014 KA-020/2014/1030 Kontrola čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Zdravotníctvo.
2016 KA-020/2016/1050 Zásadné riziká pre udržateľnosť verejných financií.
2017 KA-020/2017/1031 Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl
2018 KA-020/2018/1070 Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
2019 KA-020/2019/1063 Systém priamych podpôr
2020 KA-020/2020/1026 Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021
2021 KA-020/2021/1070 Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnom podniku Vojenské lesy a majetky SR.
2022 KA-020/2022/1032 Využívanie Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb
2023 KA-020/2023/1110 Zelená infraštruktúra v mestách a obciach
2024 KA-020/2024/1060 Prevencia znečisťovania životného prostredia a presadzovanie environmentálneho práva
2008 KA-021/2008/0007 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami FNM SR
2009 KA-021/2009/0005 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2008
2010 KA-021/2010/0005 Kontrola projektu Kohézneho fondu "Povodie Váhu a Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín na Slovensku", č. opatrenia 2004/SK/16/C/PE/004
2012 KA-021/2012/1030 Kontrola projektov na podporu výskumu a vývoja v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
2013 KA-021/2013/1060 Kontrola opodstatnenosti vynakladania finančných prostriedkov na externé právne služby a obstaranie informačných systémov v Slovenskej pošte, a.s.
2014 KA-021/2014/1050 Kontrola zabezpečenia efektívnosti a účinnosti stavu realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS a kontrola opatrení
2018 KA-021/2018/1030 Vedecké parky a výskumné centrá
2019 KA-021/2019/1062 Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
2020 KA-021/2020/1026 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2019
2021 KA-021/2021/1070 Dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni obcí
2022 KA-021/2022/1032 Vystrojovanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky
2023 KA-021/2023/1130 Predbežná štúdia - Pripravenosť SR na využívanie geotermálnej energie.
2024 KA-021/2024/1120 Pamiatkový informačný systém
2007 KA-022/2007/0019 Kontrola vytvárania predpokladov pre riešenie vybraných problémov boja proti drogám a dopingu v športe
2008 KA-022/2008/0001 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 05.06.2007 na realizáciu Operačného programu Technická pomoc na roky 2007 - 2013, prioritná os č. 1
2009 KA-022/2009/0006 Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančných prostriedkov ŠR SR a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) pre program cezhraničnej spolupráce SR - ČR
2010 KA-022/2010/0006 Kontrola projektu Kohézneho fondu "Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce-Jánovce", číslo opatrenia 2002/SK/16/P/PT/004
2012 KA-022/2012/1070 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Úradu priemyselného vlastníctva SR za rok 2011
2013 KA-022/2013/1060 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami pri podpore využívania biopalív v doprave Slovenskej republiky.
2014 KA-022/2014/1030 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu.
2017 KA-022/2017/1032 Implementácia Programu ESO
2018 KA-022/2018/1030 Činnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva
2019 KA-022/2019/1062 Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2020 KA-022/2020/1033 Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach ústredných orgánov štátnej správy.
2021 KA-022/2021/1063 Vnútorný kontrolný systém vybraných výdavkov EŠIF v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2022 KA-022/2022/1032 Využívanie systému eHealth
2023 KA-022/2023/1032 Plán rozvoja infraštruktúry MO SR
2024 KA-022/2024/1181 Činnosť Úradu pre správu zaisteného majetku a nakladanie so zaisteným majetkom