Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2015 KA-072/2015/1060 Hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými na odstránenie systémových porúch bytových domov
2008 KA-073/2008/0016 Kontrola dodržiavania zákonnosť, správnosti a preukázateľnosti postupu SPF pri poskytovaní reštitučných náhrad oprávneným osobám a pri realizácii zámenných zmlúv, uskutočnených v rokoch 2004-2007
2009 KA-073/2009/0001 Kontrola informačných systémov v samosprávnom kraji a vo vybranej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
2013 KA-073/2013/1050 Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly vykonanej v roku 2012 v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s.
2014 KA-073/2014/1030 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly.
2015 KA-073/2015/1060 Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR SR na rok 2016 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy
2008 KA-074/2008/0017 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom štátu a Fondu národného majetku SR v procese privatizácie SPP, a.s.
2009 KA-074/2009/0006 Kontrola projektov financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu - Iniciatívy Spoločenstva EQUAL
2010 KA-074/2010/0001 "Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009."
2011 KA-074/2011/0013 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí .
2015 KA-074/2015/1070 Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí
2008 KA-075/2008/0005 Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vybraných činností pri výkone samosprávy obce
2009 KA-075/2009/0013 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných Krajských úradoch životného prostredia
2010 KA-075/2010/0002 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2015 KA-075/2015/1100 Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
2008 KA-076/2008/0005 Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov
2010 KA-076/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009.
2011 KA-076/2011/0004 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Kancelárii verejného ochrancu práv.
2015 KA-076/2015/1120 Plnenie príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí.
2008 KA-077/2008/0018 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu za rok 2007 a I. polrok 2008
2009 KA-077/2009/0008 Kontrola projektov ISPA/KF, ktorým doba realizácie skončila 30.04.2009
2010 KA-077/2010/0002 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v príspevkových organizáciách Žilinského samosprávneho kraja
2015 KA-077/2015/1130 Verejné financie a majetok obcí a miest nad 2000 obyvateľov.
2009 KA-078/2009/0009 Záverečná kontrola programov Iniciatívy Spoločenstva ITERREG IIIA a projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 30.04.2009
2010 KA-078/2010/0003 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2011 KA-078/2011/0005 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za rok 2010 a spoľahlivosti údajov v informačných systémoch
2011 KA-078/2011/0009 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
2015 KA-078/2015/1140 Rozpočet, čerpanie verejných prostriedkov a použitie majetku v okresných mestách
2008 KA-079/2008/0005 Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vybraných činností pri výkone samosprávy obce
2009 KA-079/2009/0003 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu
2010 KA-079/2010/0006 Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných v rokoch 2006 a 2007 v Zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj
2011 KA-079/2011/0009 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
2015 KA-079/2015/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby vo vybraných obciach
2008 KA-080/2008/0011 Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
2009 KA-080/2009/0005 Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond ktorého doba realizácie skončila 31.12.2009
2010 KA-080/2010/0007 Kontrola procesu transformácie vybraných organizácií Ministerstva vnútra SR na akciové spoločnosti
2012 KA-080/2012/1110 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
2015 KA-080/2015/1040 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
2008 KA-081/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
2010 KA-081/2010/0008 Kontrola správnosti stanovenia a dodržiavania zmluvných podmienok a účelnosti čerpania finančných prostriedkov pri relizácii kontraktov uzatvorených Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania