Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2007 KA-068/2007/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy
2008 KA-068/2008/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho kraja
2009 KA-068/2009/0005 Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR za rok 2008 a postupu implementácie systému VIES II
2010 KA-068/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009
2011 KA-068/2011/0012 Kontrola plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach nad 5 000 obyvateľov, ktoré nie sú okresnými mestami
2012 KA-068/2012/1040 Kontrola efektívnosti a účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na programy a projekty určené pre rómske komunity
2013 KA-068/2013/1040 Kontrola projektu č. 11110200025 – Priemyselný park Trebišov
2014 KA-068/2014/1040 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
2015 KA-068/2015/1050 Postup správcu dane v procese postupovania dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku na spoločnosť Slovenskú konsolidačnú, a. s. v rokoch 2012 až 2014
2007 KA-069/2007/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom zriaďovateľov vo vybraných Domovoch sociálnych služieb a Domovoch dôchodcov
2008 KA-069/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom miest a obcí
2009 KA-069/2009/0006 Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu správcu dane pri správe, kontrole a vymáhaní dane z motorových vozidiel a overenie správnosti a včasnosti prevodu výnosu dane do rozpočtov VÚC vykonanej v I. polroku 2007
2010 KA-069/2010/0002 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch špecializovanej štátnej správy
2011 KA-069/2011/0012 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
2013 KA-069/2013/1070 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií.
2014 KA-069/2014/1040 Kontrola efektívnosti riadenia vybraných operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013.
2015 KA-069/2015/1050 Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR
2008 KA-070/2008/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
2009 KA-070/2009/0007 Kontrola postupu colných orgánov pri správe spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu
2010 KA-070/2010/0003 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými verejným vysokým školám
2011 KA-070/2011/0012 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
2012 KA-070/2012/1050 Kontrola stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 – 2013
2013 KA-070/2013/1030 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu a kontrola plnenia opatrení
2014 KA-070/2014/1100 Kontrola správnosti, spoľahlivosti a úplnosti účtovnej závierky a finančných výkazov vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
2015 KA-070/2015/1050 Hospodárenie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.
2007 KA-071/2007/0004 Kontrola Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Sektorového operačného programu ZI, INTEREG III B
2008 KA-071/2008/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu nájomných bytov realizovaných obcami
2009 KA-071/2009/0008 Kontrola spôsobu vyrubovania dane z príjmov právnických osôb a dane z pridanej hodnoty
2010 KA-071/2010/0004 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2011 KA-071/2011/0012 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
2012 KA-071/2012/1050 Kontrola plnenia opatrení z kontroly evidencie, využívania a nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov
2013 KA-071/2013/1040 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 a Operačného programu Technická pomoc
2015 KA-071/2015/1050 Nakladanie s finančnými prostriedkami na správu Národnej banky Slovenska a s nefinančným majetkom v jej správe v rokoch 2011 až 2014
2007 KA-072/2007/0004 Kontrola štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
2008 KA-072/2008/0004 Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja
2009 KA-072/2009/0009 Kontrola aktuálneho stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 - 2013
2011 KA-072/2011/0013 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
2012 KA-072/2012/1120 Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu miest a obcí pre právnické osoby a fyzické osoby.
2013 KA-072/2013/1030 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných krajských prokuratúrach a Generálnej prokuratúre SR.
2014 KA-072/2014/1060 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pri projekte dostavby 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce (EMO 34) v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.