Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2007 KA-052/2007/0013 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu za roky 2005 a 2006
2007 KA-051/2007/0001 Kontrola hospodárnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov na správu a nakladania s nefinančným majetkom v Národnej banke Slovenska
2007 KA-050/2007/0011 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu za roky 2005 a 2006
2007 KA-049/2007/0001 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na výkony vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy
2007 KA-048/2007/0009 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami štátu, vynaloženými na ochranu ovzdušia a ozónovej vrstvy a kontrola plnenia medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov
2007 KA-047/2007/0008 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov za rok 2006
2007 KA-046/2007/0007 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu
2007 KA-045/2007/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci
2007 KA-044/2007/0005 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
2007 KA-043/2007/0004 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
2007 KA-042/2007/0003 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
2007 KA-041/2007/0002 Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní v kontrolovanom období od 01.01.2005 do 31.12.2006
2007 KA-040/2007/0001 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu
2007 KA-039/2007/0001 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom
2007 KA-038/2007/0010 Kontrola postupu colných orgánov pri správe spotrebných daní, výkone daňovej kontroly, súvisiacom rozhodovacom konaní a realizácie programu výber daní
2007 KA-038/2007/0008 Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ
2007 KA-037/2007/0008 Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ
2007 KA-036/2007/0008 Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ
2007 KA-035/2007/0007 Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR a realizácia programu výber daní za rok 2006 a postupu implementácie VIES II
2007 KA-034/2007/0006 Kontrola postupu správcu dane pri správe, kontrole a vymáhaní dane z motorových vozidiel a overenie správnosti a včasnosti prevodu výnosu dane do rozpočtov VÚC