Profil verejného obstarávateľa

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úrad informuje o zadávaní zákaziek ich zverejnením na webovom sídle úradu. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo vestníku verejného obstarávania a vo svojom profile verejného obstarávania.

Správy podľa § 99 ods.2 zákona o VO

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za IV. kvartál 2015 s cenami vyššími ako 1 000 EUR (.PDF / 131kB)

Organizačné zabezpečenie dvojdňovej konferencie Kontaktného výboru v Bratislave (.PDF / 982kB)