Prebiehajúce kontroly

Systémová kontrola zdravotníctva

UKONČENÁ 1. ETAPA Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) spustil systémovú kontrolu zdravotníctva zameranú na fungovanie zdravotníckych zariadení. Cieľom kontroly je nielen preveriť dodržiavanie...

Hospodárenie mestských častí hlavného mesta Bratislavy

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR spustil kontrolnú akciu v mestských častiach hlavného mesta Bratislavy, ktorej cieľom je preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami...

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v samospráve

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR začal s kontrolou správnosti vedenia účtovníctva, rozpočtového hospodárenia, ako aj vnútorného kontrolného systému v obciach Lúky, Čavoj, Kostolná...

Hospodárenie bratislavskej mestskej časti Ružinov

UKONČENÁ Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami spustil Najvyšší kontrolný úrad SR v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Úrad preverí rozpočet mestskej časti, výsledky...

Hospodárenie Slovenskej konsolidačnej

UKONČENÁ Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR začali s kontrolou výsledkov hospodárenia Slovenskej konsolidačnej, a. s. za roky 2013 a 2014 so zameraním na hospodárenie...

Evidencia pozemkov obcí

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR v nedávno spustenej kontrolnej akcii preveruje evidenciu a nakladanie s pozemkami obcí so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných...

Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR spustil kontrolu „Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v 12 subjektoch. Kontrolóri úradu sa zamerajú...

Účinnosť komunálnych služieb

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR ako jednu z prvých v roku 2016 otvoril kontrolnú akciu Účinnosti komunálnych služieb, ktorej predchádzalo vypracovanie predbežnej štúdie....

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR spustil kontrolu v spoločnostiach SmartChance, Vendea a občianskom združení OKRAJ v rámci kontrolnej akcie Podpora zamestnanosti a znižovanie...

Hospodárenie v zariadení pre seniorov, v obciach i neziskových organizáciách

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad na základe informácií od občanov a inštitúcií otvoril kontroly v obciach Vidiná, Naháč a Brehy, v zariadení pre seniorov Jesénia Skalica, v neziskových...

Plnenie opatrení v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) otvára kontrolnú akciu, ktorej účelom bude vyhodnotenie plnenia opatrení v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR...

Komunálne služby vo vybraných obciach - predbežná štúdia

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR sa zameral na účinnosť vynaložených verejných prostriedkov na komunálne služby vo vybraných obciach. Účelom tejto aktivity úradu je vypracovať predbežnú...

Uzatváranie zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo VšZP

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Rozhodnutie o mimoriadnej kontrole vydal predseda NKÚ SR Karol Mitrík na...

Hospodárenie s verejnými prostriedkami na Obchodnej akadémii v Košiciach

UKONČENÁ Mimoriadna kontrola na základe podnetov od občanov je realizovaná na Obchodnej akadémii Polárna v Košiciach. Kontrolóri sa zameriavajú na kontrolu rozpočtu, dodržiavanie všeobecne...

Parkovací systém v bratislavskej Petržalke

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad realizuje mimoriadnu kontrolu procesu obstarávania parkovacieho systému v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Kontrolóri budú vyhodnocovať, či sa pri...

Plnenie príjmovej časti rozpočtov miest a obcí

UKONČENÁ Prebieha kontrola 34 obcí a miest, ktorá je zameraná na plnenie príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí. Záverečná správa ...

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nefinančným majetkom NBS

UKONČENÁ Prebieha kontrola nakladania s finančnými prostriedkami na správu Národnej banky Slovenska a s nefinančným majetkom v jej správe v rokoch 2011 až 2014. Záznam z kontroly NBS .

Systémové poruchy bytových domov

Prebieha kontrola hospodárenia s poskytnutými dotáciami na odstránenie systémových porúch bytových domov.

Hospodárenie v kultúrnych organizáciách

UKONČENÁ Prebieha kontrola hospodárenia vo vybraných organizáciách v oblasti kultúry. Záverečná správa ku kontrolnej akcii.

Plnenie opatrení

Prebieha kontrola a vyhodnotenie plnenia opatrení kontrolovaných subjektov.
— 20 Položiek na stránku
Ukazujem 61 - 80 z 83 výsledkov.