Prebiehajúce kontroly

Hospodárenie mestských častí hlavného mesta Bratislavy

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR spustil kontrolnú akciu v mestských častiach hlavného mesta Bratislavy, ktorej cieľom je preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami...

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v samospráve

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR začal s kontrolou správnosti vedenia účtovníctva, rozpočtového hospodárenia, ako aj vnútorného kontrolného systému v obciach Lúky, Čavoj, Kostolná...

Hospodárenie bratislavskej mestskej časti Ružinov

UKONČENÁ Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami spustil Najvyšší kontrolný úrad SR v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Úrad preverí rozpočet mestskej časti, výsledky...

Hospodárenie Slovenskej konsolidačnej

UKONČENÁ Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR začali s kontrolou výsledkov hospodárenia Slovenskej konsolidačnej, a. s. za roky 2013 a 2014 so zameraním na hospodárenie...

Evidencia pozemkov obcí

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR v nedávno spustenej kontrolnej akcii preveruje evidenciu a nakladanie s pozemkami obcí so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných...

Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR spustil kontrolu „Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v 12 subjektoch. Kontrolóri úradu sa zamerajú...

Účinnosť komunálnych služieb

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR ako jednu z prvých v roku 2016 otvoril kontrolnú akciu Účinnosti komunálnych služieb, ktorej predchádzalo vypracovanie predbežnej štúdie....

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR spustil kontrolu v spoločnostiach SmartChance, Vendea a občianskom združení OKRAJ v rámci kontrolnej akcie Podpora zamestnanosti a znižovanie...

Hospodárenie v zariadení pre seniorov, v obciach i neziskových organizáciách

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad na základe informácií od občanov a inštitúcií otvoril kontroly v obciach Vidiná, Naháč a Brehy, v zariadení pre seniorov Jesénia Skalica, v neziskových...

Plnenie opatrení v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) otvára kontrolnú akciu, ktorej účelom bude vyhodnotenie plnenia opatrení v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR...

Komunálne služby vo vybraných obciach - predbežná štúdia

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR sa zameral na účinnosť vynaložených verejných prostriedkov na komunálne služby vo vybraných obciach. Účelom tejto aktivity úradu je vypracovať predbežnú...

Uzatváranie zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo VšZP

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Rozhodnutie o mimoriadnej kontrole vydal predseda NKÚ SR Karol Mitrík na...

Hospodárenie s verejnými prostriedkami na Obchodnej akadémii v Košiciach

UKONČENÁ Mimoriadna kontrola na základe podnetov od občanov je realizovaná na Obchodnej akadémii Polárna v Košiciach. Kontrolóri sa zameriavajú na kontrolu rozpočtu, dodržiavanie všeobecne...

Parkovací systém v bratislavskej Petržalke

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad realizuje mimoriadnu kontrolu procesu obstarávania parkovacieho systému v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Kontrolóri budú vyhodnocovať, či sa pri...

Plnenie príjmovej časti rozpočtov miest a obcí

UKONČENÁ Prebieha kontrola 34 obcí a miest, ktorá je zameraná na plnenie príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí. Záverečná správa ...

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nefinančným majetkom NBS

UKONČENÁ Prebieha kontrola nakladania s finančnými prostriedkami na správu Národnej banky Slovenska a s nefinančným majetkom v jej správe v rokoch 2011 až 2014. Záznam z kontroly NBS .

Systémové poruchy bytových domov

Prebieha kontrola hospodárenia s poskytnutými dotáciami na odstránenie systémových porúch bytových domov.

Hospodárenie v kultúrnych organizáciách

UKONČENÁ Prebieha kontrola hospodárenia vo vybraných organizáciách v oblasti kultúry. Záverečná správa ku kontrolnej akcii.

Plnenie opatrení

Prebieha kontrola a vyhodnotenie plnenia opatrení kontrolovaných subjektov.

Čerpanie finančných prostriedkov na podporu zamestnanosti

UKONČENÁ Prebieha kontrola čerpania poskytnutých finančných prostriedkov vo vybraných spoločnostiach na podporu zamestnanosti.  
— 20 Položiek na stránku
Ukazujem 61 - 80 z 82 výsledkov.