Prebiehajúce kontroly

Klimaticko-energetická politika

UKONČENÁ - Účelom kontroly bolo posúdiť, či existujúci systém štátnej podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vo vybraných oblastiach prispieva k napĺňaniu cieľov a záväzkov...

Kancelárii prezidenta SR

UKONČENÁ – Kancelária prezidenta  SR (KP SR) je špecifickou nezávislou inštitúciou, zriadenou zákonom; zabezpečuje služby pre výkon funkcie prezidenta republiky, vyplývajúce zo zákona o...

Hospodárenie vodárenských spoločností

UKONČENÁ - Predmetom záujmu NKÚ SR sú dlhodobo aj významné subjekty verejného záujmu. Voda ako prírodné bohatstvo je dôležitou strategickou surovinou. Je základnou zložkou životného...

Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík

Kontrolóri NKÚ sa pozrú na niektoré verejné politiky v kompetencii vyšších územných celkov, t. j. ako ich vyššie územné celky tvorili, realizovali, s akými výsledkami a ako využívali...

Elektronický výber mýta

UKONČENÁ – Slovensko spustilo v roku 2010 systém elektronického výberu mýta, ktorým zabezpečuje výber poplatkov za prejazd nákladných vozidiel nad 3,5 tony a autobusov po vymedzených úsekoch...

Využívanie služobných bytov vo vlastníctve SR

UKONČENÁ - Účelom kontroly bude preveriť hospodárnosť a efektívnosť nakladania s majetkom štátu v oblasti služobných bytov v rezortoch ministerstva vnútra a ministerstva obrany.

Ochrana pred povodňami

UKONČENÁ - NKÚ sa zameriava na kontrolu opatrení na ochranu pred povodňami. Protipovodňová ochrana je dôležitou úlohou štátu, nakoľko sa ňou zabezpečuje ochrana obyvateľstva a jeho majetku....

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu

UKONČENÁ - Najvyšší kontrolný úrad SR v rozsiahlej kontrolnej akcii preveruje plnenie opatrení štátu prijatých na podporu zvýšenia podielu triedeného zberu na celkovom komunálnom odpade a...

Obnova a modernizácia verejného osvetlenia

UKONČENÁ - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky aktuálne realizuje kontrolu zameranú na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti. Kontrola za...

Politika lesného hospodárstva v mestských a obecných lesoch

UKONČENÁ - NKÚ SR realizuje kontrolu, v rámci ktorej chce zistiť, či sa lesy obhospodarujú v súlade so zákonom o lesoch, či sa plnia úlohy a opatrenia vyplývajúce z Národného programu...

Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov

UKONČENÁ - Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky preverujú dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov v zariadeniach pre seniorov a v špecializovaných...

Hospodárenie obce Kamenín

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky na základe doručeného podnetu spustil kontrolu zameranú na hospodárenie s majetkom v obci Kamenín. Kontrolóri preverujú dodržiavanie...

Hospodárenie obcí Smižany a Kamenná Poruba

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky na základe doručených podnetov spustil kontrolu zameranú na hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom...

Elektronické trhovisko vo verejnej správe

UKONČENÁ - Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sú momentálne na kontrole zameranej na elektronické trhovisko vo verejnej správe. Predbežná štúdia má preveriť dosiahnutie...

Účinnosť zavedenia REPAS-u

UKONČENÁ - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu zameranú na účinnosť zavedenia projektu REPAS pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie. Kontrolóri preverujú...

Efektívnosť financovania živočíšnej výroby

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu, ktorou chce zistiť, akými spôsobmi je zabezpečené skvalitňovanie živočíšnej výroby prostredníctvom fondov EÚ a štátnych...

Hospodárenie verejných vysokých škôl

UKONČENÁ Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vykonávajú kontrolu zameranú na financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl. Účelom kontroly je preveriť...

Hospodárenie obce Turá

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje mimoriadnu kontrolu obce Turá na základe doručeného podnetu, a taktiež informácií z médií. Kontrolóri preverujú...

Zber komunálneho odpadu – predbežná štúdia

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypracúva predbežnú štúdiu ku kontrole efektívnosti a účinnosti zberu komunálneho odpadu v obciach SR. Kontrola bola do plánu navrhnutá...

Financovanie škôl a školských zariadení

UKONČENÁ Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky realizujú kontrolu, ktorej cieľom je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných...
— 20 Položiek na stránku
Ukazujem 21 - 40 z 83 výsledkov.