Prebiehajúce kontroly

Aktuálny zoznam kontrol na rok 2023

Aktuálny zoznam kontrolných akcií na rok 2023 nájdete tu:  https://www.nku.gov.sk/zoznam-kontrolnych-akcii

Zoznam kontrol na rok 2020

Zoznam kontrolných akcií na rok 2020 nájdete tu:  https://www.nku.gov.sk/zoznam-kontrolnych-akcii

Vyššie územné celky

  UKONČENÁ – Školstvo a zdravotníctvo sú jedny z najdôležitejších oblastí s bezprostredným vplyvom na život občanov. Podľa platnej legislatívy zodpovednosť za rozvoj školstva, najmä...

Cezhraničný pohyb odpadov

UKONČENÁ – Bazilejský dohovor je najrozsiahlejšia globálna environmentálna dohoda o nebezpečných a iných odpadoch. Jeho ustanoveniami sa viaže 187 štátov sveta vrátane Slovenska, ktoré k nemu...

Vojenské lesy a majetky

UKONČENÁ – Účelom kontroly NKÚ SR v štátnom podniku Vojenské lesy bolo preveriť zákonnosť postupu podniku pri realizácii verejného obstarávania. Kontrola zistila porušenie zákona o verejnom...

Digitalizácia kultúrneho dedičstva

UKONČENÁ – Digitalizácia kultúrneho dedičstva je súčasťou budovania otvorených zdrojov pre rozvoj poznania, vedy, výskumu a inovácií svetovej úrovne. Digitalizácia a spravovanie kultúrneho...

Zmluvné vzťahy ŽSR

UKONČENÁ – Najvyšší kontrolný úrad SR kontrolou zabezpečovania služieb v externom prostredí v Železniciach Slovenskej republiky zhodnotil opodstatnenosť zmluvných vzťahov vo vybraných oblastiach...

Štátne podniky rezortu pôdohospodárstva

UKONČENÁ – NKU SR pokračoval v posudzovaní  efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti systému riadenia a správy štátom vlastnených obchodných spoločnosti rezortu pôdohospodárstva a...

Slovenský vodohospodársky podnik

UKONČENÁ –NKÚ SR sa v rámci svojej kontrolnej činnosti zameral na systém riadenia štátnych podnikov vo viacerých rezortoch. Hlavným cieľom bolo preveriť, či jednotlivé štátne podniky riadia svoj...

EŠIF

UKONČENÁ –Najvyšší kontrolný úrad SR systematicky kontroluje procesy spojené s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie. Kontrola sa zamerala na procesy riadiacich orgánov a...

Kataster nehnuteľností

UKONČENÁ – NKÚ SR preveril v rámci kontroly na Úrade geografie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK) plnenie zmlúv v súvislosti s projektom Elektronické služby...

Služobné byty

UKONČENÁ – NKÚ SR sa v rámci strategickej oblasti efektívnej a transparentnej verejnej správy zameral na kontrolu hospodárenia so služobnými bytmi. Táto téma bola identifikovaná ako riziková už v...

Teplo pre školy

UKONČENÁ – Kontrolný tím NKÚ SR preveril najväčší GES projekt vo verejnom sektore na Slovensku. Realizuje sa na školách a školských zariadeniach, ktoré zriaďuje Košický samosprávny kraj, od roku...

Plnenie opatrení - eGov

UKONČENÁ – Prvá stratégia informatizácie na Slovensku bola prijatá v roku 2008, v septembri 2013 schválila Národná rada SR zákon o e-Governmente a od 1. novembra 2016 platí povinnosť všetkých...

Verejnoprospešné služby v regiónoch

UKONČENÁ – Významné finančné prostriedky z rozpočtov miest smerujú každoročne formou dotácií do podpory všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov, na podporu podnikania a...

Elektronizácia školstva

UKONČENÁ – Informačné a komunikačné technológie sú dôležitým nástrojom výchovno-vzdelávacieho procesu. Základnú predstavu rozvoja vzdelávania z tohto pohľadu priniesla „ Koncepcia...

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok

UKONČENÁ – NKÚ SR zameral  kontrolu na systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok. Účelom kontrolnej akcie bolo preverenie systému financovania a dodržiavania pravidiel a...

Hospodárenie ÚPSVaR

UKONČENÁ – Účelom kontroly bolo zhodnotiť, či Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) postupuje pri hospodárení s verejnými prostriedkami a pri nakladaní s majetkom štátu v jeho správe v...

Účtovné závierky hlavného mesta SR Bratislava

UKONČENÁ – Účelom kontroly bolo preveriť správnosť a hodnovernosť vykazovania vybraných položiek individuálnej účtovnej závierky hlavného mesta Bratislava s významným vplyvom na správnosť jej...

Vedecké parky a výskumné centrá

UKONČENÁ – NKÚ SR preveril v rámci kontrolnej akcie 13 projektov, na základe ktorých vzniklo sedem univerzitných vedeckých parkov (UVP) a šesť vedeckých centier (VC). Účelom kontroly bolo...