Prebiehajúce kontroly

Späť

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok

UKONČENÁ – NKÚ SR zameral  kontrolu na systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok. Účelom kontrolnej akcie bolo preverenie systému financovania a dodržiavania pravidiel a postupov pri čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých z dotačného systému Ministerstva kultúry  SR. NKÚ SR kontroloval nielen  ministerstvo, ale aj 33 vybraných prijímateľov dotácie.

Analýza dotačného systému MK SR potvrdila dlhodobo nedostatočné financovanie systému, ktorý je vo väčšine prípadov jedinou podporou vlastníkom pri záchrane a obnove ich nehnuteľnosti. Alarmujúci je celkový spoločenský dlh na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok odhadovaný na úrovni 1,8 až 5,5 mld. eur.

Záverečná správa (pdf, 472 KB)