Prebiehajúce kontroly

Späť

Vyššie územné celky

 

UKONČENÁ – Školstvo a zdravotníctvo sú jedny z najdôležitejších oblastí s bezprostredným vplyvom na život občanov. Podľa platnej legislatívy zodpovednosť za rozvoj školstva, najmä stredného, a zdravotníctva majú v regiónoch Vyššie územné celky (VÚC). V školstve a v zdravotníctve VÚC realizujú najmä prenesený výkon štátnej správy. Medzi originálne samosprávne právomoci VÚC patrí zriaďovanie a rušenie základných umeleckých škôl, jazykových škôl, školských internátov a jedální, zdravotníckych zariadení, ale aj starostlivosť o budovy stredných škôl či ním zriadených nemocníc a polikliník.

Účelom kontroly na VÚC bolo preveriť a zhodnotiť tvorbu, realizáciu a výsledky ich školských a zdravotných politík. Účelom kontroly na ministerstve školstva a ministerstve zdravotníctva bolo overiť ich úlohy vo vzťahu k tvorbe a realizácii školskej a zdravotnej politiky VÚC.

Z rizík identifikovaných na začiatku kontroly sa na úrovni VÚC potvrdilo nesprávne formulovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov vybraných verejných politík. Rovnako aj nedostatočná či chýbajúca kontrola realizácie a plnenia cieľov vybraných verejných politík. Na úrovni ministerstiev školstva a zdravotníctva kontrola potvrdila riziká nedostatočného, resp. žiadneho financovania preneseného výkonu štátnej správy zo strany štátu ako aj chýbajúcu kontrolu preneseného výkonu štátnej správy zo strany štátu. Napriek viacerým novelizáciám kompetenčného zákona je táto právna norma v súčasnosti zastaraná. V oblastiach školstva, zdravotníctva a humánnej farmácie boli prijaté osobitné zákony, ktoré nanovo definovali úlohy a povinnosti VÚC odlišne od kompetenčného zákona. No kompetenčný zákon nebol v oblasti školstva, zdravotníctva a humánnej farmácie nijako zmenený či zrušený. To vytvára právny chaos, keďže pre VÚC z rôznych zákonov vyplývajú odlišné práva a povinnosti. VÚC sa v školstve a zdravotníctve riadia len osobitnými zákonmi, nie podľa kompetenčného zákona, aj keď ten je stále platný a účinný.


Záverečná správa (pdf, 384 kB)