Prebiehajúce kontroly

Späť

Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík

Kontrolóri NKÚ sa pozrú na niektoré verejné politiky v kompetencii vyšších územných celkov, t. j. ako ich vyššie územné celky tvorili, realizovali, s akými výsledkami a ako využívali svoje právomoci na rozvoj spravovaných regiónov vo vybraných pôsobnostiach. Ako kľúčové oblasti kontrolóri vybrali školstvo a zdravotníctvo v pôsobnosti vyšších územných celkov.

V  súvislosti s VÚC už NKÚ vypracoval analýzu, v ktorej boli identifikované riziká v tom, že  samosprávne kraje nemajú dostatočné informácie o spravovaných oblastiach, nedostatočne využívajú svojich právomocí a tým neúčinne míňajú verejné zdroje.

Kontrola zistí, či sú VÚC vo vybraných pôsobnostiach len medzičlánkom v reťazci prerozdeľovania verejných prostriedkov, udržiavajú status quo alebo aj rozvíjajú nimi spravovaný región a sú iniciátormi jeho rozvoja, ako reagujú na potreby regiónu a či poznajú tieto potreby. Výsledky kontroly majú priniesť relevantné informácie o fungovaní VÚC vo vybraných pôsobnostiach a o tom, čo bráni VÚC zvyšovať kvalitu, a tým aj spokojnosť ich obyvateľov s poskytovanými službami.

Mala by dať odpoveď na otázku, či sú za súčasnej situácie a podmienok VÚC schopné efektívne a účinne vykonávať zverené právomoci v preverovaných oblastiach. Nemala by len zmapovať existujúci stav, ale i pomôcť VÚC zlepšiť činnosti, zvyšovať kvalitu vo vybraných oblastiach.