Prebiehajúce kontroly

Späť

Vojenské lesy a majetky

UKONČENÁ – Účelom kontroly NKÚ SR v štátnom podniku Vojenské lesy bolo preveriť zákonnosť postupu podniku pri realizácii verejného obstarávania. Kontrola zistila porušenie zákona o verejnom obstarávaní, porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ale aj nedostatočne fungujúci vnútorný kontrolný systém.

Vojenské lesy pri realizácii verejného obstarávania, týkajúceho sa rekultivácie plôch formou frézovania a nákupu dodávania chemických prípravkov a materiálu na ochranu lesa a mladých lesných porastov, nepostupovali v súlade s princípmi verejného obstarávania. Podnik  nepreukázal dodržanie hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov pri zabezpečovaní poskytovania právnych služieb a pri zabezpečovaní plnenia povinností oprávnenej osoby pre Vojenské lesy.

V prípade povinného zverejňovania informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám štátny podnik nezverejňoval všetky faktúry, zmluvy či objednávky.

Záverečná správa (pdf, 1 MB)