Prebiehajúce kontroly

Späť

Verejnoprospešné služby v regiónoch

UKONČENÁ – Významné finančné prostriedky z rozpočtov miest smerujú každoročne formou dotácií do podpory všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Na dotáciu nevzniká nárok, mesto ju poskytuje podľa podmienok všeobecne záväzného nariadenia z vlastných zdrojov.

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť nastavenie procesov pri poskytovaní dotácií v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mesta a ich plnenie. Zároveň preveriť čerpanie poskytnutých dotácií z hľadiska stanoveného účelu a podporených oblastí a zhodnotiť stav a vývoj dlhu a záväzkov mesta.

Kontrola NKÚ SR poukázala na nedostatky pri poskytovaní dotácií a ich vyúčtovaní, na nedostatočnú finančnú kontrolu a z toho vyplývajúce porušenia finančnej disciplíny. Kontrolóri zistili, že žiadne z kontrolovaných miest poskytnutím dotácií nezvýšilo svoj celkový dlh, čo bolo v súlade s rozpočtovými pravidlami územnej samosprávy.

Záverečná správa (pdf, 679 kB)