Prebiehajúce kontroly

Späť

Verejné financie v krajských mestách

Najvyšší kontrolný úrad SR kontroluje stav verejných financií a majetku v krajských mestách Žilina, Trnava, Prešov, Trenčín, Banská Bystrica, Nitra, Košice, ako aj v Bratislave. Účelom kontroly je preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami, pri nakladaní s jeho majetkom. Kontrolóri NKÚ SR preverujú a vyhodnocujú aj plnenie opatrení prijatých na základe výsledkov predchádzajúcich kontrol.