Prebiehajúce kontroly

Späť

Vedecké parky a výskumné centrá

UKONČENÁ – NKÚ SR preveril v rámci kontrolnej akcie 13 projektov, na základe ktorých vzniklo sedem univerzitných vedeckých parkov (UVP) a šesť vedeckých centier (VC). Účelom kontroly bolo preveriť dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, splnenie podmienok pri financovaní UVP a VC a zabezpečenie udržateľnosti projektov. Úrad vykonal kontroly v šiestich verejných vysokých školách a v SAV. Projekty boli financované predovšetkým z európskych štrukturálnych fondov – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Predmetom kontroly bolo poskytnutie a čerpanie finančných prostriedkov na projekty, realizácia projektov, ich ukončenie, kontrolný systém, splnenie podmienok udržateľnosti projektov, splnenie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov, financovanie prevádzky vedeckých parkov a výskumných centier. Kontrola poukázala na nedostatočný objem finančných prostriedkov, ktorý sa vynakladá na výskum a vývoj.

Záverečná správa (pdf, 778kB)