Prebiehajúce kontroly

Späť

Účtovné závierky hlavného mesta SR Bratislava

UKONČENÁ – Účelom kontroly bolo preveriť správnosť a hodnovernosť vykazovania vybraných položiek individuálnej účtovnej závierky hlavného mesta Bratislava s významným vplyvom na správnosť jej zostavenia, v súlade s platným legislatívnym rámcom vykazovania.

Zámerom kontroly bolo identifikovať nesprávnosti v účtovných závierkach, poukázať na konkrétne nedostatky a zlyhania a prispieť tak k dosiahnutiu vyššej kvality údajov zverejňovaných v účtovných výkazoch, ktoré vstupujú do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy a ktorých hodnovernosť a správnosť je dôležitá pre ich užívateľov. Predmetom kontroly bolo aj posúdenie systému práce s pohľadávkami, najmä ich vymáhanie a proces odpisovania, plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly NKÚ SR, ako aj fungovanie vnútorného kontrolného systému.

Kontrola NKÚ SR potvrdila indikované riziká a zistila nedostatky v účtovníctve a výkazníctve hlavného mesta. Nepreukázateľnosť účtovných záznamov tak spochybnila vierohodnosť a pravdivosť údajov v účtovných závierkach hlavného mesta. 

Záverečná správa (pdf, 1,1MB)