Prebiehajúce kontroly

Späť

Služobné byty

UKONČENÁ – NKÚ SR sa v rámci strategickej oblasti efektívnej a transparentnej verejnej správy zameral na kontrolu hospodárenia so služobnými bytmi. Táto téma bola identifikovaná ako riziková už v roku 2017 pri kontrole implementácie programu ESO, ktorá sa týkala aj využívania nehnuteľného majetku štátu. Pri kontrole nakladania so služobnými bytmi kontrolóri NKÚ SR preverili Ministerstvo vnútra SR, ako aj Ministerstvo obrany SR a jeho organizáciu BARMO, ktorá spravuje služobné byty vojakov. Hlavným predmetom kontroly bolo preveriť zákonnosť predaja služobných bytov. Kontrola sa týkala rokov 2015 až 2018, kedy oba rezorty predali spolu takmer 500 bytov.

Riziká definované kontrolórmi sa potvrdili zistením, že všetky predaje služobných bytov boli v rozpore so zákonom. Zásadný problém bol v tom, že oba rezorty si účelovo vykladali zákony, pričom neoprávnene menili charakter služobných bytov a následne ich predávali nájomcom. Právne predpisy pritom jasne definovali a definujú podmienky pre správu a nakladanie so služobnými bytmi vo vlastníctve štátu. Obidva rezorty musia dať svoje interné normy o nakladaní s majetkom do súladu s platnými právnymi normami. NKÚ SR tiež považuje za nevyhnuté, aby ministerstvá definovali svoje stratégie v tejto oblasti, teda či a akým spôsobom chcú zabezpečiť bývanie pre príslušníkov ozbrojených síl a civilných zamestnancov.

Záverečná správa (639kB)