Prebiehajúce kontroly

Späť

Slovenský vodohospodársky podnik

UKONČENÁ –NKÚ SR sa v rámci svojej kontrolnej činnosti zameral na systém riadenia štátnych podnikov vo viacerých rezortoch. Hlavným cieľom bolo preveriť, či jednotlivé štátne podniky riadia svoj rozvoj na základe prijatých koncepcií, ako dôležitého nástroja strategického riadenia. Súčasťou vykonaných kontrol bolo aj posúdenie hospodárenia štátnych podnikov, a tiež akým spôsobom zakladateľské ministerstvá vykonávajú kontrolnú činnosť voči štátnym podnikom. V rámci tejto stratégie úrad vykonal aj kontrolu štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, ktorého zakladateľom je Ministerstvo životného prostredia SR.

Účelom kontrolnej akcie bolo poukázať na plnenie koncepcie rozvoja štátneho podniku a nakladanie s majetkom a majetkovými právami štátu v správe štátnych podnikov kapitoly Ministerstva životného prostredia SR; prípadnými odporúčaniami prispieť k zlepšeniu hospodárenia a fungovania štátnych podnikov. Vo vzťahu k ministerstvu bolo účelom kontroly preveriť zavedený systém výkonu zakladateľskej funkcie Ministerstva životného prostredia SR voči štátnym podnikom v jeho pôsobnosti, plnenie koncepcií rozvoja vo vybraných štátnych podnikoch a nakladanie s majetkom a majetkovými právami štátu v ich správe.

Kontrola NKÚ SR poukázala na chýbajúcu dlhodobú koncepciu hospodárenia, na nečitateľnosť koncepcie z hľadiska jej cieľov a následnej schopnosti kontrolovať jej plnenie. Podnik dosahuje dlhodobo stratu, ktorá navyše priebežne rastie a negatívne vplýva na plnenie úloh stanovených podniku vo verejnom záujme. Pritom jednou zo základných príčin tohto stavu je fakt, že štát si prostredníctvom rezortu dostatočne neplní svoju povinnosť poskytnúť podniku finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na neregulované platby na opravy a údržbu.

Záverečná správa (pdf, 349 kB)