Prebiehajúce kontroly

Späť

Prínosy investícií do odkanalizovania

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky preverujú a analyzujú efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci Operačného programu Životné prostredie, ako sú napĺňané ciele a merateľné ukazovatele (pripojiteľnosť). Analyzujú vybrané jednotkové ceny nákladových položiek rozpočtov, ako aj náklady na 1 km novovybudovanej kanalizácie. Snahou NKÚ SR je upozorniť na stav plnenia záväzkov SR voči Európskej únii, preveriť zákonnú povinnosť v oblasti nakladania s odpadovými vodami v obciach nad 2000 ekvivalentných obyvateľov. Momentálne prebieha prvá etapa testovacej kontroly v Trnavskom samosprávnom kraji.