Prebiehajúce kontroly

Späť

Podpora cestovného ruchu z európskych zdrojov

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR v rámci kontrolnej akcie Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie spúšťa kontrolu v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, pričom kontrolóri postupne preveria ďalších 34 subjektov. Kontrolóri sa zamerajú na to, či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zo Štrukturálnych fondov Ministerstvom hospodárstva SR a z pohľadu naplnenia stanovených cieľov v projektoch cestovného ruchu.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.