Prebiehajúce kontroly

Späť

Plnenie opatrení - eGov

UKONČENÁ – Prvá stratégia informatizácie na Slovensku bola prijatá v roku 2008, v septembri 2013 schválila Národná rada SR zákon o e-Governmente a od 1. novembra 2016 platí povinnosť všetkých orgánov verejnej moci, vrátane subjektov územnej samosprávy, vykonávať verejnú moc elektronicky. Občania aj podnikatelia majú na jeho základe nárok na poskytovanie služieb verejnej správy elektronicky, bez potreby osobných návštev úradov a straty času, či ďalších s tým súvisiacich nákladov. Najvyšší kontrolný úrad zhodnotil v praxi pripravenosť samosprávy na poskytovanie služieb už v rámci plánu kontrolnej činnosti roku 2017. Tretina vtedy kontrolovaných samospráv nebola k 1. novembru 2016 pripravená vykonávať verejnú moc elektronicky, nevstupovala do aktívnych elektronických schránok, prípadne mala obmedzený prístup. Na základe zistení z kontroly NKÚ SR v roku 2017 bolo prijatých 428 opatrení na nápravu nedostatkov v 16 oblastiach.

Kontrola ich plnení v roku 2019 v 49 samosprávach potvrdila správnosť a efektívnosť prijatých opatrení a odporúčaní kontrolórov. Opatrenia prijaté obcami na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov boli účinné v 80 % prípadov. Štyridsaťjeden percent kontrolovaných obcí a miest je plne pripravených na poskytovanie služieb verejnej správy elektronicky. Najvýznamnejším nedostatkom pri preverovaní naplnenia opatrení boli chýbajúce certifikáty pre elektronické podpisy, avšak v podstatne menej prípadoch než v minulosti.

 

Záverečná správa (pdf, 1,7 MB)