Prebiehajúce kontroly

Späť

Majetková účasť obcí v obchodných spoločnostiach

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky spustil kontrolu zameranú na nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach. Úrad preverí 50 miest a obcí. Kontrolóri zisťujú, akým spôsobom kontrolované subjekty nakladajú s majetkovými podielmi v obchodných spoločnostiach, či pri tom dodržiavajú platné právne predpisy a zásady hospodárnosti a efektívnosti, aké úkony vykonávajú vo vzťahu k týmto spoločnostiam, napr. pri úpravách základného imania, taktiež to, do akej miery môžu mestá a obce rozhodovať v týchto spoločnostiach prostredníctvom ich orgánov (dozorná rada, predstavenstvo) a aké informácie zverejňujú o vlastníctve obchodných spoločností.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.