Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie a ochrana aktív Ústredného portálu verejnej správy

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR spustil kontrolu v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby, ktorej zámerom je preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, správu a ochranu aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vzťahu k zabezpečeniu a k ochrane aktív Ústredného portálu verejnej správy s tým, že kontrolóri preveria aj splnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly v roku 2014. Kontrolované obdobie predstavujú roky 2014-2016, počas ktorých vstúpil do účinnosti zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorý ustanovuje spôsob výkonu verejnej moci v elektronickej podobe a jednotným spôsobom upravuje realizáciu elektronických služieb orgánov verejnej moci.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.