Prebiehajúce kontroly

Späť

Klimaticko-energetická politika

UKONČENÁ - Účelom kontroly bolo posúdiť, či existujúci systém štátnej podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vo vybraných oblastiach prispieva k napĺňaniu cieľov a záväzkov Slovenskej republiky, ako členského štátu EÚ, v oblasti klimaticko-energetickej politiky. Vybranými oblasťami boli fotovoltické články, biopalivá a alternatívne zdroje typu CNG, LPG, LNG, vodík a elektromobily.

Predmetom kontroly bolo posúdiť uplatňované schémy štátnej podpory využívania OZE vo vybraných oblastiach klimaticko-energetickej politiky a ich vplyv na verejné zdroje.

Kontrola poukázala na potrebu systémového a koordinovaného prístupu štátnych orgánov v procese prijímania a realizácie opatrení štátu na podporu využívania OZE. Upozornila aj na riziko nesplnenia národného cieľa SR v oblasti zmeny klímy a energetiky, ktorým je dosiahnutie 14-percentného podielu energie z OZE na celkovej spotrebe energie v roku 2020.

Záverečná správa (pdf, 1,2 MB)