Prebiehajúce kontroly

Späť

Kancelárii prezidenta SR

UKONČENÁ – Kancelária prezidenta  SR (KP SR) je špecifickou nezávislou inštitúciou, zriadenou zákonom; zabezpečuje služby pre výkon funkcie prezidenta republiky, vyplývajúce zo zákona o Kancelárii prezidenta SR. NKÚ SR overil a vyhodnotil, či sa verejné prostriedky na činnosť KP SR využili hospodárne, účelne a transparentne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predmetom kontroly bola profilová činnosť KP SR, rozpočet kapitoly, preverenie čerpania rozpočtu a významnejších výdavkových položiek súvisiacich s obstarávaním tovarov, prác a služieb, správnosť zostavenia záverečného účtu a účtovnej závierky a dodržiavanie postupov účtovníctva.

NKÚ SR konštatoval, že KP SR dodržala všetky záväzné ukazovatele, stanovené zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok, vrátane vykonaných rozpočtových opatrení. Kontrola odhalila nedostatky v oblasti zákona o správe majetku štátu, účtovníctva, výkazníctva a zákona o finančnej kontrole, pričom nezistila významné chyby. Upozornila aj na finančné dôsledky dlhoročného nevyužívania chátrajúcej vily na bratislavskom Slavíne, ktorá ako rezidencia prezidenta SR neslúži svojmu účelu. 

Záverečná správa (pdf, 2,1 MB)