Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie verejných vysokých škôl

UKONČENÁ

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vykonávajú kontrolu zameranú na financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl. Účelom kontroly je preveriť dodržiavanie záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s majetkom škôl, ako aj zanalyzovať hospodárenie, zdroje financovania či čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu projektov na vybraných vysokých školách. Úrad preveruje 11 vysokých škôl a univerzít, medzi nimi Prešovskú univerzitu v Prešove, Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitu Komenského v Bratislave, Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Žilinskú univerzitu v Žiline, Vysokú školu výtvarných umení, Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavskú univerzitu v Trnave.

Záverečná správa ku kontrole hospodárenia vysokých škôl.