Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie ÚPSVaR

UKONČENÁ – Účelom kontroly bolo zhodnotiť, či Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) postupuje pri hospodárení s verejnými prostriedkami a pri nakladaní s majetkom štátu v jeho správe v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, teda hospodárne, účelne a transparentne.

Kontrola systémovo nadviazala na predchádzajúce kontrolné akcie zamerané na plnenie verejných politík Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Týkali sa nástrojov podpory zamestnanosti, znižovania nezamestnanosti aj účinnosti programu rekvalifikácie REPAS pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie. Predmetom kontroly bolo preveriť výdavky na činnosť a správu ÚPSVR, posúdiť nakladanie s majetkom štátu v správe ÚPSVR a zhodnotiť vnútorný kontrolný systém.

Kontrolóri preukázali celkovo 30 nedostatkov v činnosti ústredia. V čerpaní verejných financií a pri nakladaní s majetkom štátu kontrola zistila prípady porušenia zákona o rozpočtových pravidlách. Odhalila tiež rezervy vo finančnom riadení aj v účinnosti vnútorných kontrolných mechanizmov.

Záverečná správa (pdf, 704kB)