Prebiehajúce kontroly

Späť

Hospodárenie a ochrana práv detí v detských domovoch

PREDBEŽNÁ ŠTÚDIA UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR vykonáva kontrolu hospodárenia a vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí v detských domovoch. Jej zámerom je skontrolovať čerpanie poskytnutých finančných prostriedkov v detských domovoch, takisto preveriť skutočný stav vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí v zariadeniach so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a medzinárodnými dohovormi a právnymi aktmi EÚ, ktorými je SR viazaná.